Förhandlingar

Förhandling betyder överläggning i syfte att nå bästa möjliga kompromiss, och just förhandlingar tillhör vår kärnverksamhet.

Till skillnad från oss målare och lackerare, som har gått samman i ett förbund har arbetsgivarna valt att splittra sig i flera organisationer. När det är avtalstider förhandlar vi med de centrala arbetsgivarna Målarmästarnas Riksförening (MRF), Sveriges Måleriföretagares Samorganisation (SMS) och Fastighetsbranschens Arbetsgivareförbund (Fastigo) och Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF).

Förhandlingar förekommer inte bara centralt och handlar inte bara om kollektivavtal. För varje medlem som nyanställs genomförs en inrangeringsförhandling. Avdelningens ombudsman förhandlar med arbetsgivaren så att medlemmen får rätt ingångslön vid tillämpning av tidlön.

Utläggningsförhandlingar sker varje år när lönen skall höjas. En fastställd summa skall tillföras våra medlemmars löner. Ett belopp som regleras av kollektivavtalet och som avdelningarnas ombudsmän förhandlar med arbetsgivaren om.

Ibland hamnar våra medlemmar i tvist med sin arbetsgivare. Då är det bra att ha facket till hands för att bland annat få hjälp med förhandlingar.

Avtalsförhandlingar kräver lång och noggrann förberedelse:

Våra krav samlas in

I god tid innan avtalsperioden löper ut kallar avdelningarna till möten där vi tillsammans diskuterar våra krav till ett nytt avtal. Våra krav sänds därpå in till vårt förbundskontor där alla avdelningars krav sammanställs.

Avtalsrådet kallas in

När förslagen kommit in till förbundet kallas avtalsrådet in. Där diskuteras den allmänna avtalssituationen. Förbundet redovisar läget och avtalsrådets representanter för fram synpunkter och krav till förbundsstyrelsen som fattar beslut om yrkanden.

Förhandling begärs

Tre månader innan avtalet begärs förhandling.

Förhandlingarna inleds

När förhandlingsframställan gjorts inleds direkta förhandlingar. Då har en sammanställning skett av de synpunkter som inkommit från avdelningarna via medlemmar, synpunkter på möten och vid kontakter direkt med ledamöter i avtalsråd. De ansvariga för de olika förbunden träffas kontinuerligt i LOs regi för att komma överens om ramarna i de centrala förhandlingarna. Den intensiva delen av förhandlingarna kan pågå över flera månader.

Avtalet förlängs

Om parterna kommer överens träffas ett nytt avtal, eller rättare sagt; avtalet förlängs med framförhandlade förändringar. I uppgörelsen finns också bestämmelser om hur lång avtalsperioden ska vara.

Uppdaterad: