LAS - Lag om Anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (1982:80) är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Lagen reglerar bl.a. uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga. Lagen är tvingande, men kan utökas genom kollektivavtalsskrivelser.

Enligt lagen är uppsägningstiden minst en månad. Denna uppsägningstid gäller alltid när du vill säga upp din anställning. Om du blir uppsagd skiljer sig uppsägningstiden åt beroende på hur länge du varit anställd. Särskilda bestämmelser om förlängda uppsägningstider gäller de som är äldre.

Lagen om anställningsskydd är till stora delar förhandlingsbar, dvs om
kollektivavtalsslutande parter träffar en överenskommelse om exempelvis
andra uppsägningstider än de som stadgas i lagen gäller istället
kollektivavtalets bestämmelser. Innehållet i lagen får dock inte försämras
genom avtal.

I Kollektivavtal för måleriyrket finns bland annat branschanpassade regler gällande uppsägningstider. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av:

  • två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
  • tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
  • fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år

Turordningslista som upptar alla anställda ska finnas på varje företag.
Listan upptar i vilken ordning de anställda får lämna företaget vid
driftsinskränkning. Längre anställningstid ger alltid företräde till
fortsatt anställning och särskild hänsyn ska tas till personer med nedsatt
arbetsförmåga.

Uppdaterad: