Skapa en bra arbetsmiljö

Varje år blir flera arbetsgivare och anställda sjuka eller skadade på arbetsplatsen. Många skador och sjukdomar kan enkelt förebyggas genom att man på företaget arbetar med arbetsmiljöfrågorna.

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är bra på arbetsplatsen så att ingen blir sjuk eller skadar sig. För att få en bra arbetsmiljö ska uppnås krävs ett gott samarbete mellan arbetsgivaren och de anställda. Det organiserade arbetsmiljöarbetet ska ske tillsammans mellan arbetsgivare, de anställda och skyddsombud.

Hur får företaget en bra arbetsmiljö?
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet på företaget. För att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen ska man tillsammans på företaget kartlägga vilka brister som finns, planera hur de ska åtgärdas, genomföra de planera åtgärderna samt följa upp och utvärdera om åtgärderna gett avsett resultat. Detta arbete ska ske kontinuerligt.

Vilka regler gäller?
Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och kollektivavtalen reglerar vad som gäller för arbetsmiljön på den svenska arbetsmarknaden.

På Arbetsmiljöverkets och Prevents hemsidor finns stöd och verktyg för att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.

Länkar:
www.av.se
www.prevent.se/arbetsmiljoarbete

Varken arbetsgivare eller anställd vill att någon av sina arbetskamrater ska bli sjuk eller skadar sig på arbetsplatsen.

Uppdaterad: