Fotograf: Dan Coleman

Hur ser förhandlingsprocessen ut?

När en målare ska utföra ett arbete krävs planering och förberedelser innan man sätter igång med själva arbetet. Det är precis likadant med avtalsförhandlingar, förberedelse behövs innan förhandlingarna startar om resultatet ska bli bra, och som goda yrkesmän är det väl det vi vill ha?

Så här ser processen ut när vi ska förhandla ett nytt kollektivavtal:

1. Utgångspunkten är i våra redan befintliga kollektivavtal som faktiskt är riktigt bra redan, men inget är ju så pass bra att det inte kan göras bättre.

2. Alla medlemmar får möjlighet att tycka till och framföra förslag på förändringar i olika delar men också föreslå helt nya saker att ingå i kollektivavtalet.

3. När alla medlemmar sagt sitt samlar vi in allt underlag till våra avdelningar. Där finns lokala avtalsråd med valda personer som sammanställer och prioriterar bland alla de förslag som kommit in. De lokala avtalsråden består av personer som valts på avdelningens representatskapsmöte.

4. När detta är gjort skickas allt in till förbundskontoret som gör sammanställningar av alla avdelningars förslag. Nu börjar konturerna bli lite skarpare och vi kan se vilka frågor som är de viktigaste.

5. Sammanställningen från hela landet diskuteras sen på ett centralt avtalsråd med personer från landets alla avdelningar. Avtalsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen.

6. Avtalsrådet rekommenderar förbundsstyrelsen vilka frågor och vilken prioriteringsordning dessa ska ha i kommande förhandlingar.

7. Förbundsstyrelsen tar ett formellt beslut om vilka frågor och i vilken prioriteringsordning dessa skall drivas. Med dessa som utgångspunkt sammanställs ett huvudyrkande som överlämnas till förhandlingsdelegationen som nu har att sätta igång och förhandla! Förhandlingsdelegationen består av personer som förbundsstyrelsen utsett, och vars arbete leds av förbundets förhandlingschef (Peter Sjöstrand).

Uppdaterad: