Fotograf: Dan Coleman

Avgifter

Som arbetsgivare betalar man en avgift till FORA som täcker olika delar bl.a. Mätningsavgift, Galaxen, Måleribranschens Yrkesnämnd, Måleriportalen, Måleriyrkets Museum och Måleriutveckling.

Mätningsavgift
Samtliga företag betalar en så kallad mätningsavgift vilken används till att upprätthålla det av parterna fastställda huvudlönesystemet, ackordslönesystemet.

Galaxen
Galaxen är en organisation som arbetar med återanpassning och rehabilitering av målare som blivit drabbade av förslitningsskador och arbetssjukdomar.

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)
MYN är en yrkesnämnd som gemensamt för parternas räkning hanterar alla frågor gällande lärlingsutbildning. Nämnden utarbetar olika typer av utbildningsmaterial, gesällprovskriterier mm.

Måleriportalen
Är en webbaserad portal som administreras av MYN. I portalen registreras lärlingarnas utbildning fram till gesällprovets utförande.

Måleriyrkets Museum
I många år har det funnits ett unikt museum som drivs gemensamt av parterna. Museet finns i Stockholm och visar på hur utvecklingen av måleriyrket sett ut genom åren, många grupper av målare, företag och andra hantverksintresserade besöker varje år museet.

Måleriutveckling
Är en fond som parterna gemensamt kan använda till olika projekt som främjar till att utveckla branschen.


Avgiften är procentuell på den lönesumma som utbetalas till de anställda. Avgiften är följande:

2016   
 
2017 2018 2019
1,491%  1,355%  1,218% 1,081%

Till Fora betalas även de kollektivavtalade försäkringarna.
Samtliga avgifter faktureras av Fora till respektive företag.

Uppdaterad: