Centrala förhandlingar

Om den lokala förhandlingen inte nått fram till en uppgörelse är det
sannolikt att avdelningen kontaktar förbundskontoret för att få deras åsikt och begär central förhandling i tvisten.

Delar förbundskontoret avdelningens uppfattning i frågan begärs central förhandling, den här gången till den arbetsgivarorganisation som företaget tillhör (direkt till företaget om det har sk hängavtal). Förbundet skickar en förhandlingsframställan med kallelse till central förhandling där förhandlingsdatum fastställs.

Vid förhandlingen närvarar normalt sett, en ombudsman från
förbundskontoret, avdelningens ombudsman, arbetsgivaren samt dess
juridiska ombud. Den centrala förhandlingen genomförs och förhoppningsvis
leder den till att parterna enas i frågan. I så fall avslutas ärendet här.
Om inte parterna når resultat kan ärendet hamna i domstol eller skiljenämnd.

Centrala förhandlingar kan förekomma också mellan lönerörelserna. Det sker
när Målareförbundet vill ha bestämmelser om någon fråga som inte regleras
i avtalen, en så kallad intressetvist. Förbundet tar då kontakt med det aktuella arbetsgivareförbundet och föreslår förhandlingar för att få till stånd ett avtal. Dessa förhandlingar, som ibland sker i avtals- och prislistenämnden, kallas förbundsförhandlingar.

Uppdaterad: