Fotograf: Dan Coleman

Skyddsutrustning

Några av målaryrkena, bil- och industrilackerarna till exempel, hör till de yrkesgrupper som har anledning att ta risk- och skyddsaspekterna på särskilt stort allvar i sitt dagliga arbete. Men generellt bör vi alla göra det, hellre ställa en fråga för mycket, kontrollera en gång extra så att vi alltid känner oss säkra på vad det är vi hanterar och vilka försiktighetsåtgärder vi rimligen bör kräva av oss själva - och av arbetsgivaren!

Du vet väl att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att de kemiska risker som finns på den enskilda arbetsplatsen är ordentligt beskrivna, anslagna och lätt tillgängliga för alla på arbetsplatsen! Skyddsombudet (läs mer om Skyddsombudet längre ner) har bland annat till uppgift att kontrollera att detta fungerar. Men det är din hälsa det handlar om och ytterst ditt ansvar gentemot dig själv.

• I Arbetsmiljölagen står att personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas av arbetsgivaren utan kostnad för den anställde när
utrustningen används i arbetet. (Det finns dock inget som hindrar att du
gör en överenskommelse med din arbetsgivare om att dela på kostnaden i lämpliga proportioner om du även vill kunna använda den på fritiden.) Det står också i lagen att arbetsgivaren ska samråda med den anställde (och eller skyddsombud, skyddskommitté;) innan skyddsutrustningen anskaffas och att arbetsgivaren är skyldig att se till att du får tillräckligt information och instruktion för att förstå hur du rätt ska använda utrustningen. Men ingen annan än du själv kan se till att du använder den, sköter och underhåller den, även om det sistnämnda ytterst faller på arbetsgivarens ansvar.


• Exempel på vad som innefattas i "personlig skyddsutrustning" är
hörselskydd, skyddshjälm, ögonskydd, andningsskydd, skyddsskor, fallskydd, skyddshandskar, skyddskläder mot ex.vis kemikalier, mikroorganismer, hetta, kyla, vatten eller andra klimatfaktorer, reflexselar.


• Vad gäller riskbedömning och val av utrustning säger lagen att
"gemensamma skyddsåtgärder ska prioriteras framför individinriktade" och att "personlig skyddsutrustning ska användas när risk inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisatoriska åtgärder".


• Kan du vägra att använda en personlig skyddsutrustning? I princip nej,
det är din skyldighet att använda anvisad personlig skyddsutrustning. Ja
däremot om du bedömer att den inte fyller sin funktion på rätt sätt. Lagen säger nämligen att personlig skyddsutrustning endast får användas om den:

• är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att
i sig leda till en ökad risk
• är anpassad till förhållandena på arbetsplatsen
• är anpassad till aktuella arbetsställningar och arbetsrörelser
• är anpassad till bärarens hälsotillstånd
• passar bäraren efter nödvändig justering
• Till sist : Jobbar du där det finns risk för isocyanater försök i första hand att byta ut produkten. Går inte detta gäller i dagsläget att tryckluftsmatad ansiktsmask ska användas. Senare tids forskarrön ger vid handen att det i många fall går att skydda sig mot de vanliga isocyanaterna, TDI, MDI & HDI, med kolfilter. Dock finns det en osäkerhet bland de nu kommersiella filterna. Vi avvaktar filtertillverkarnas rekommendationer för val av filter med lågkokande isocyanater. Tänk på att det ska finnas en bra allmänventilation och punktutsug så att du inte för "dina" luftföroreningar vidare till dina arbetskamrater.

Uppdaterad: