Fotograf: Dan Coleman

Avtalsförsäkringar

Kollektivavtalet ger dig avtalsförsäkringarna; avtalspension, avgångsbidragsförsäkring, omställningsstöd, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avtalsgruppsjukförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. 

Dessa försäkringar gäller dig som är medlem i Svenska Målareförbundet och arbetar på företag med kollektivavtal.

Om du blir sjuk: AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring)

AGS är en gruppsjukförsäkring som kompenserar en del av ditt inkomstbortfall vid sjukskrivning och sjukersättning.

Ta kontakt med din avdelning om du är sjukskriven i mer än 15 dagar. Anmälan om sjukskrivning ska göras till AFA.

 

Om du får en arbetsskada: TFA (Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada)

TFA gäller:

  • Om du fått en arbetsrelaterad sjukdom som bevisligen är orsakad av något på jobbet.
  • Om du råkat ut för ett olycksfall i arbetet.
  • Om du på väg till eller från arbetet råkar ut för en olycka.

 

Om du blir uppsagd: Avtalet om Omställningsstöd

Avtalet om Omställningsstöd har tecknats mellan LO och Svenskt Näringsliv för att göra omställningsarbetet lättare för både anställda, arbetsgivare och fack när det är nödvändigt med uppsägningar av personal.

Med omställningsstöd menas åtgärder som ska underlätta för den som är uppsagd att få nytt arbete. För att få omställningsstöd måste du ha arbetat minst 16 timmar per vecka under ett år vid ett eller flera företag med kollektivavtal och sagts upp på grund av varaktig arbetsbrist.


Om du blir arbetslös: AGB (försäkring om Avgångsbidrag)

För att få AGB måste du ha fyllt 40 år när anställningen upphör och ha minst 5 sammanhängande års anställning vid ett (eller flera) AGB-anslutna företag.

Den som fyllt 50 år när anställningen upphör får höjt belopp för varje år upp till 60 år.
Hel AGB-ersättning kan man få högst vart femte år. Anmälan måste göras till AFA inom två år från det att anställningen upphörde.

 

Försäkring vid föräldraledighet

Föräldrapenningtillägg (FPT), lämnar kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan.

Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället. När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om pensionsavsättning (premiebefrielseförsäkring). Man kan ha rätt till pensionsavsättning även om man inte har rätt till föräldrapenningtillägg. 

 

Om det värsta händer: TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)

Pengar kan aldrig ersätta en människas liv, men genom Tjänstegrupplivförsäkringen kan de efterlevande kanske slippa en del av de ekonomiska bekymmer som ofta följer när någon dör. I försäkringen ingår också begravningshjälp.

 

När du går i pension: Avtalspension SAF-LO

Som medlem kan du sätta lite guldkant på tillvaron även som pensionär genom Avtalspensionen SAF-LO. Premien betalas in av din arbetsgivare från det att du fyllt 21. Du väljer mellan två typer av pensionsförsäkring; traditionell försäkring eller fondförsäkring. Från 2008 gäller nya villkor.

 

Kom ihåg att avtalsförsäkringarna gäller bara om du arbetar på företag med kollektivavtal!

Utförlig information om samtliga avtalsförsäkringar får du från ditt lokalkontor.

Uppdaterad: