Fotograf: Dan Coleman

Arbetsmiljöveckan är i full gång!

Årets arbetsmiljövecka har precis på börjats. Att ha en trygg och säker arbetsplats är viktigt och något som Målarna arbetar med ständigt, året runt. Varje år under vecka 43 har vi tillsammans med flertalet andra fackförbund ett särskilt fokus på arbetsmiljön.

Temat för årets arbetsmiljövecka är riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete i ett tidigt skede.

Publicerad:

Målarna har 248 skyddsombud och 41 regionala skyddsombud utspridda över hela landet, de kommer att genomföra skyddsronder ute på era arbetsplatser under veckan.

Det är oerhört viktigt att arbetsplatserna som våra medlemmar arbetar på riskbedöms så tidigt som möjligt för att undvika olycksfall och eller arbetssjukdomar.

Detta skall ske i samband med uppstart av arbetet så att man har en säker arbetsmiljö genom att ta del av utförda riskbedömningar kopplat till objektets utformning, hur arbetet skall utföras, vilka kemikalier som skall används och framför allt kopplat till målarens och lackerarens fysiska förutsättningar.

Säkerhetsdatablad för de produkter som används skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Där anges vilka kemikalier som finns i produkterna och hur man skyddar sig mot dessa. Där finner ni även gränsvärden som anger hur länge produkten får användas samt faroangivelser som är vägledande till om produkten är lämplig att använda under till exempel graviditet.

Ansvaret för att riskbedömningar sker och rätt skyddsutrustning finns på arbetsplatsen ligger på arbetsgivaren. Detta är grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet som varje företag har en skyldighet att jobba efter för att uppnå en trygg och säker arbetsplats för sina anställda.

Skulle detta inte fungera på din arbetsplats så prata med ditt skyddsombud på företaget. Finns det inget skyddsombud kontaktar du din avdelning så vägleder de dig till ett regionalt skyddsombud.

Syfte med arbetsmiljöveckan är:

  • att via skyddsorganisationen sprida kunskaper inom respektive bransch om vad som gäller avseende att arbeta förebyggande med riskbedömningar för att förhindra att medlemmarna utses för kemikalier som kan orsaka arbetsrelaterade skador, både lång- och kortsiktigt.
  • att genom skyddsorganisationen driva på arbetsmiljöförbättringar i samband med uppstart arbetsplatserna så att medlemmarna har en säker arbetsmiljö genom att ta del av utförda riskbedömningar samt via säkerhetsdatabladet få tillgång till rätt skyddsutrustning för arbetet.
  • att genom regionala skyddsverksamheten sprida kunskaper och driva på arbetsmiljöförbättringar på respektive yrkesområde för att säkerhetsställa att anställda på företag utan egen skyddsorganisation har en säker arbetsmiljö.

Nedan finner ni lite läsnyttiga länkar
Läsanvisning säkerhetsdatablad (prevent.se)
Kemiska hälsorisker (prevent.se)
https://www.prevent.se/bransch/byggverksamhet/maleri/
https://www.prevent.se/bransch/industri/lackeringsbranschen/

Uppdaterad: