Frågor & Svar

De fem LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko har nu inlett ett fördjupat samarbete. Här följer svar på de vanligaste frågorna:

Vad är syftet med samarbetet?
Samarbetet ska göra de förbund som ingår starkare så att medlemmarnas löner ökar och anställningsvillkoren förbättras. Verksamheten ska drivas mer kostnadseffektivt med möjligheter till lägre medlemsavgifter. Förbundens opinionsbildning ska bli effektivare och möjligheterna att direkt påverka beslutsfattandet stärkas. Vidare bättre branschutredningar och utökad bevakning av olika områden på såväl riksdags- som EU-nivå. Det gäller att återta den makt över arbetsmarknaden som tidigare låg hos fack och arbetsgivare men som nu alltför ofta ligger hos politiker och internationella domstolar.

Vilket slags samarbete ska det bli?
Det handlar i grunden om att närvaron på arbetsplatserna ska öka vilket
leder till att medlemsservice, avtalsövervakning och uppföljning
förbättras. Olika yrkesområden får förstärkt bevakning och olika
yrkesroller som finns i flera förbund, kan lyftas fram och stärkas. I
olika branschfrågor kommer de sex förbunden att samordna sig för att
gemensamt försvara medlemmarnas intressen.

Hur blir det med gränserna mellan förbunden?
Förbunden ska vara kvar som enskilda fackförbund och tillvarata sina
egna medlemmars specifika behov och önskemål. Men förbunden ska också samverka i olika frågor.

Blir 6F en ny liten landsorganisation inom LO?
Nej, samarbetet bygger på den befintliga och beslutade arbetsfördelning
mellan LO och förbunden som bland annat kommit till uttryck i LO:s
långsiktiga opinionsbildningsplan och återfinns i LO:s stadgar och
organisationsplan.

Leder samarbetet till att ett nytt stort förbund skapas?
Nej, bildandet av 6F är ett första steg mot en ny samarbetsform. Om allt
fungerar väl kan samarbetet i framtiden bli än mer omfattande. Men det
finns nu inga tvingande ekonomiska skäl till skapandet av ett stort
förbund.

Är samarbetet i 6F ett sätt att lösa krisen för fackföreningsrörelsen?
6F löser inte alla de problem facket brottas med men det är ett första
steg på vägen. De sex fackförbunden har insett att man måste förändra
arbetssätt och samarbeta för att nå de mål medlemmarna har satt upp för sina respektive fackföreningar.

 

Läs mer på:

www.6f.se

Uppdaterad: