Rullställningar

Förutsättningar för att använda rullställning vid fasadarbeten Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) innebär begränsningar för användning av rullställning vid utvändigt målningsarbete enligt nedan.

Godkänd tillträdesled saknas i allmänhet på rullställning.
Enligt AFS 1999:3 är det trappa, landgång eller hiss som är godkänt. En stege på utsidan eller inne i ställningen med lucka är således inte godkänd som tillträdesled.

Arbete från stege på över två meters höjd är inte tillåtet enligt AFS 2004:3 på grund av hög olycksfallsrisk och oergonomiska arbetsställningar. Där arbete med materialtransporter och verktyg förekommer, skall inte stege användas. Att klättra på en stege rest mot vägg eller en stege i anslutning till rullställning är
jämförbart.

Föreskriften anger att arbete från stege endast får ske vid kortvariga arbeten som städning, byte av trasiga lampor, enstaka monteringsarbete mm.

Krav på underlagets beskaffenhet finns angivet i AFS 1999:3. Att arbeta från rullställning på gräsmattor, oplanerad mark eller där nivåskillnader förekommer är en betydande olycksfallsrisk.

Avstånd till vägg skall vara max 30 cm. Denna lagtext gäller alla ställningar, alltså även rullställning. Utvändigt fasadarbete från rullställning innebär ofta att denna bestämmelse inte respekteras.

Risk för belastningsskador ökar vid användning av rullställning. Oergonomiska arbetsställningar, tröttande person- materialtransporter och förflyttningar skall undvikas enligt AFS 1998:1. Montering och ombyggnad av ställning anses som onödigt tröttande belastning om annat lättare alternativ finns att tillgå.

Det åligger arbetsgivaren att innan arbetets start utföra en riskbedömning där alla kända risker skall åtgärdas enligt AFS 2001:1. När det gäller arbete från rullställning är det viktigt att även ergonomiska faktorer vägs in utöver gällande lagstiftning om konstruktioner mm.

För övrigt gäller att ställningar över två meter endast får monteras och ändras av personer som genomgått ställningsutbildning. Ställning skall vara typgodkänd och vara monterad enligt bifogad monteringsanvisning. Arbetsgivaren har att godkänna varje ställning innan den kan tas i bruk.

 

OBS! Arbeta inte från rullställning över två meters höjd om du inte är säker på att den uppfyller ovan nämnda krav.

Uppdaterad: