Fotograf: Bob Reklambyrå

Målarna varslar på Lackavtalet

Idag den 10 december klockan 12:30 fattade Målarnas förbundsstyrelse beslut om att vidta stridsåtgärder gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund och dess medlemsföretag för att få till ett nytt kollektivavtal för landets bil- och industrilackerare.

Varslet är utformat i två olika steg:

1.      Nyanställnings- och övertidsblockad på 21 företag/arbetsplatser, varslet träder i kraft kl. 14.00 den 21 december 2020

2.      Total arbetsnedläggelse på 21 företag/arbetsplatser, varslet träder i kraft kl. 14.00 den 7 januari 2021   

Ovanstående varsel omfattar ca 100 lackerare, förbundsstyrelsen kan komma att fatta beslut om att utöka varslet ytterligare.

Publicerad:

Läs varslet i sin helhet här!
Varsel Bilaga 1.

Bakgrund

Svenska Målareförbundet begärde i våras förhandling med Motorbranschens Arbetsgivareförbund i syfte om att teckna ett nytt kollektivavtal för landets lackerare, avtalet löpte ut den 30 april 2020. Som vi alla vet slog covid-19 till med full kraft i samhället vilket i förlängningen innebar att avtalsförhandlingarna pausades, avtalet prolongerades med en ny utlöpningstid den 30 november 2020.

Vi kan nu konstatera att sistadatum för avtalet har passerat sitt ”bäst före datum”, d.v.s. att avtalet löpt ut, utan att någon ny överenskommelse tecknats.

Den 8 december konstaterade förbundet i förhandlingarna att det var läge att knyta ihop säcken. Detta utifrån att avtalet har löpa ut men också utifrån att förbundet ansåg att det inte fanns förutsättningar att träffa ett avtal med ett väl avvägt innehåll som bägge parter skulle kunna se som möjliga.

Förbundet hade då inte fått något formellt bud från motparten att ta ställning till. Förbundet anser detta vara anmärkningsvärt, då det är brukligt att arbetsgivarparten brukar lämna åtminstone ett så kallat slutbud att ta ställning till.

Med beaktande av ovan ser förbundet ingen annan utväg för att få till ett nytt avtal på plats än att säga upp avtalet med Motorbranschens Arbetsgivareförbund samt varsla om stridsåtgärder.

Målareförbundets yrkanden består bl.a. av nedanstående:

Löneökningar med avtalets värde om 5,4%. Lägsta lönerna ska höjas tillika utgående lön med samma kronpåslag under år 2020 samt år 2022.

Anställningsskydd för gravida arbetstagare.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i dag ett skydd i lagen om anställningsskydd för de som är föräldralediga. Detta skydd finns även för kvinnor, som är lediga med graviditetspenning, i samtliga kollektivavtal där Målareförbundet är part förutom i Lackavtalet. Det är högst rimligt att samma skydd ges till gravida lackerare. På företag med moderna kollektivavtal behöver inte gravida arbetstagare, som är sjukskrivna på grund av graviditetsbesvär eller som går på graviditetspenning, avsluta sin anställning på grund av arbetsbrist. I moderna kollektivavtal ges de möjligheten att kunna koncentrera sig på att vara hemma på grund av graviditeten och inte tvingas söka arbete. Vi skänker dem trygghet!

Arbetsmiljö.
I lackeringsbransch ska diskriminering och kränkande särbehandling inte förekomma på arbetsplatserna, det platsar inte på ett företag med ett modernt kollektivavtal! Arbetsgivaren ska också informera och utbilda arbetstagare om hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med kemiska riskkällor som förekommer i verksamheten och hur dessa risker ska förebyggas. Den dag den anställde väl råkar ut för en olycka, drabbas av en arbetssjukdom eller bryts ner psykosocialt är det redan alldeles försent. För att arbeta förebyggande finns ett behov av att på ett tydligt och klart sätt, från parterna, visa att dessa frågor tas på allvar samt visa på hur det kan gå till. Detta görs bäst genom reglering i kollektivavtalet.

Övertidsarbete är relativt vanligt förekommande inom lackeringsbranschen. Det är inte ovanligt att frågan om övertid sker med väldigt kort varsel, vilket ställer stora krav på de enskilda arbetstagarna att de skall ha möjlighet att kunna parera andra privata aktiviteter som finns inplanerade. Idag finnsiInnan påfordran av arbete utöver ordinarie arbetstid, ska skälig hänsyn tas till arbetstagarens familjesituation. Detta tycker vi är bra, men nivån på övertidsersättningen är för låg. Ska vi göra yrket mer attraktivt så bör ersättningsnivån justeras uppåt.

Avtalspension.
Det finns flera undersökningar som pekar på att den framtida pensionen för stora grupper på svensk arbetsmarknad kommer att vara allt för låg i förhållande till intjänad lön. Detta är en oro som Svenska Målareförbundet tar på största allvar. Därför vill vi göra pensionsavsättningen till avtalspensionen för att trygga möjligheterna till en bra pension för våra medlemmar efter ett långt och slitsamt yrkesliv. Ett modernt avtal har bra pensionsvillkor för alla!

Kompensationsledighet.
Avtalets angivna regler för kompensationsledighet är bra och bidrar till den anställdes möjlighet till att kunna kombinera arbets- och familjeliv. Med en fortsatt utbyggnad av kompensationsledigheten och att arbetstagaren bestämmer över förläggningen av densamma ger större möjlighet till detta.

Yrkesgrupper.
I avtalet regleras minimilönerna för särskilda yrkesgrupper. Protokollsanteckningarna reglerar de yrkesgrupper arbetstagaren ska placeras i. Svenska Målareförbundet anser att protokollsanteckningarnas texter ska kompletteras i syfte att förtydliga definitionerna.

Motorbranschens arbetsgivareförbund är fast positionerade och har än så länge inte närmat sig oss för att komma till skott. Det är allvarsamt och en provokation mot alla lackerare som förtjänar ett bättre avtal än vad de har idag.

Motorbranschens arbetsgivareförbund bör göra rätt i att minnas vilket ansvar både våra medlemmar och vi som organisation har tagit såhär långt. Inledningsvis så har medlemmarna inte kunnat arbeta hemifrån utan har under hela perioden fått utsätta sig för alla de risker som det innebär arbeta i en pandemi. Lackerarna har även gjort det utan en lönehöjning, vilket rent tekniskt innebär en lönesänkning mot bakgrund av att vi haft inflation under hela perioden. Vi ska också komma ihåg att vi, tillsammans med den samlade fackföreningsrörelsen i våras tog ansvar genom att förlänga avtalen. Vi gjorde detta för att vi dels tyckte att svensk ekonomi behöver stå stabil under dessa oroande tider, dels för att spelplanen mot arbetsgivarna var ojämn. Vi hade en klar fördel. Trots detta förlängde vi avtalen, vi tog ansvar. Jämte detta står vi bakom det av industrin framförhandlade ”märket”

Att företagen utnyttjar pandemin som ett slagträ mitt i brinnande avtalsrörelse är oansvarigt. Sverige, branschen och lackerarna behöver stabilitet och långsiktighet. Att då, mitt i en pandemi, inte förhandla på ett seriöst sätt är en oerhörd provokation. Det är en provokation mot landets alla lackerare som varenda dag sedan pandemins inträde plikttroget varje dag, timma och minut skapat vinster åt företagen. Nu är det dags att betala notan! Lackerarna har både ekonomisk och moralisk rätt till det!

Vad händer nu?

Om Motorbranschens Arbetsgivareförbund inte återinträder i förhandling eller medlingsinstitutet lämnar ett bud som är godtagbar bryter strejken ut den 21 december kl. 14:00. De arbetsplatser och medlemmar som är uttagna i konflikt håller kontakt med sin avdelning löpande. Övriga lackerare ska fortsätta gå till jobbet som vanligt under alla de villkor som kollektivavtalet stipulerar. Däremot är det bra om alla håller lite extra koll på Målarnas Facebook och hemsida samt loggar in på mina sidor på malarna.nu för att uppdatera sina uppgifter.

Alla företag tjänar sina pengar genom en mycket enkel formel. Att du som arbetar skapar mer värde än vad du får betalt för. Förbundets grundläggande syfte är att medlemmarna ska sälja sitt arbete så dyrt som möjligt. Det är det en avtalsförhandling egentligen är. En match, fight eller strid om det värde som målarna skapar varje vecka, timme, minut och sekund de är på arbetet.

Arbetsgivarna har sin makt genom att de besitter medel vi behöver. De betalar lackerarnas lön som hon behöver för att betala hyra, elräkningen, blöjor och mat.

Vi har våran makt genom två saker. En stark konfliktkassa som gör att vi har råd att gå ut i konflikt och att vi är många. Desto fler vi är, desto starkare blir vi och desto bättre avtal kan vi teckna.

Inte medlem? Bli det!

Har du någon kollega som inte är medlem? Se till att han eller hon blir det!

Raka rör, Inget tjafs!

Uppdaterad: