Skyddsombud

Skyddsombudet arbetar för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Skyddsombudets uppgift är att bevaka så att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och kollektivavtalet.

Arbetsgivaren är den som har det ansvaret för arbetsmiljön, men de anställda ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är arbetstagarnas representant.

 

När ska det finnas ett skyddsombud?
Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda om inte arbetet är riskfyllt då det ska även ska finnas på arbetsplatser med färre än fem anställda. Som skyddsombud representerar man både ordinarie och inhyrda arbetstagare.


Hur utses skyddsombud?
Skyddsombudet utses av din fackförening och mandattiden är max tre år.
På större arbetsplatser kan det utses flera skyddsombud. En av dem blir i så fall huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna skyddsombudens arbete.

Om du är intresserad av att bli skyddsombud. Kontakta din avdelning.

Uppdaterad: