Avtalet klart Strejken är över!

Klart med nytt kollektivavtal i måleribranschen: rekordhög löneökning och förbättrade regleringar om yrkeskvalifikationer. Löneökningar på 7,4 procent över två år, höjd pensionsavsättning och ett kliv framåt för en ökad jämställdhet genom införande av graviditetslön för gravida målare. Det är delar av innehållet när kollektivavtal för Måleriyrket, nu är färdigförhandlat.

Det har varit långa och intensiva förhandlingar där vi som parter stått långt ifrån varandra i en rad olika frågor vilket ledde till att Målareförbundet varslade om konflikt som innebar att strejk utbröt den 12 maj vid ett antal olika måleriföretag och dess arbetsplatser. Den 12 maj utökades konflikten genom att ytterligare varsel lades vilka skulle träda i kraft den 24 maj. Byggnads, Elektrikerna och Fastighets lade den 16 maj sympativarsel för att stödja Målarnas kamp om att få till ett nytt måleriavtal.

Under tid som strejken pågått återupptog Målarna och Måleriföretagen i Sverige förhandlingarna vilka har lett till att en överenskommelse om ett nytt Måleriavtal tecknades den 17 maj.

Den stora stötestenen har under förhandlingarna varit frågan om vilka yrkeskvalifikationer som ska finnas för att betraktas vara en färdigutbildad målare. I den överenskommelse som vi nu tecknat har kompetenskraven förtydligats och höjts, något som Målareförbundet anser vara viktigt sett ur flera olika aspekter inte minst för att stärka den yrkesstolthet som målare har. En stärkt yrkeskompetens innebär även att måleribranschen får bättre förutsättningar för att möta de olika utmaningar som finns i framtiden bland annat att få unga människor att bli intresserade av att bli stolta målare i ett fantastiskt yrke.

Överenskommelsen innebär skärpta kompetenskrav för de som inte genomgått någon formell utbildning till målare. De nya kraven innebär bland annat att de som inte har någon formell utbildning till målare skall ha har minst fyra års dokumenterad anställning som målare samt dokumenterad erfarenhet i enlighet med en utbildningsplan för att betraktas som färdigutbildad målare.

De som har minst fyra års dokumenterad anställning som målare men inte kan uppvisa dokumenterad erfarenhet i enlighet med en utbildningsplan kan endast anställas som lärling i ett företag för att därefter färdigställa sin utbildning, avlägga ett gesällprov och därmed bli färdigutbildad målare. 

Avtalet har en längd på 24 månader och ger en rekordhög löneökning på 7,4 % fram till 30 april 2025. För en genomsnittlig målare ger det en löneökning som lägst på 2 480 kr/månad under avtalsperioden. För alla målare som arbetar på avtalets huvudlönesystem ackord innebär den genomsnittliga löneökningen 2 948 kr/månad under avtalsperioden.

Under lång tid har måleriyrket varit mansdominerad med få kvinnor i branschen. Detta har under det senaste decenniet kraftigt förändrats, måleriyrket har idag betydligt fler kvinnor än någonsin tidigare vilket är något som Målareförbundet välkomnar. Vi vill att utvecklingen i branschen skall fortsätta, därför är vi glada att vi flyttar fram positionerna för en mer jämställd måleribransch. Det gör vi genom att nu införa en graviditetslön med ett lönepåslag med 10 procent av bibehållen lön för de kvinnliga målare som inte kan arbeta under hela sin graviditet och därav får graviditetspenning från Försäkringskassan.

Överenskommelsen innehåller även en ökning av pensionsavsättningen med 0,2 procent under avtalsperioden. Sammantaget innebär det att målare har 1,2 procent extra i avtalspension.

I och med att ett nytt avtal har tecknats drar Målarna tillbaka samtliga varslade stridsåtgärder, vilket även innebär att de sympativarsel som lagts av Byggnads, Elektrikerna och Fastighets återkallas.

 Måleriavtalet omfattar ca 13 000 målare inom måleribranschen  

Uppdaterad: